Boka

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Senast uppdaterad: 2024-03-14, har följande integritetspolicy uppdaterats för
Tjärö Drift AB.

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina
personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande
dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Vi är personuppgiftsansvariga

Tjärö Drift AB (Tjärö) med organisationsnummer 559032-8794, 372 63 Bräkne-Hoby ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig. Tjärö är därför personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster och
produkter samt möjliggöra framtida affärsrelationer baserat på berättigat intresse, dvs. endast för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig som kund.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig som kund?

Vi strävar efter att minimera behandlingen av personuppgifter och samlar endast in de uppgifter som är nödvändiga för att:

  •  tillhandahålla tjänsten till dig som kund
  • administrera vår relation med dig som kund baserat på avtal eller berättigat intresse
  • hantera skyldigheter gentemot dig såsom tvister, reklamationer, och
  • möjliggöra framtida affärsrelationer baserat på berättigat intresse.

För att kunna ingå samt fullgöra avtal med dig behöver vi information om förnamn,
efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer.

För utländska hotellgäster gäller särskilda krav på registrering enligt lag och Tjärö kommer att samla in de personuppgifter som krävs för att uppfylla dessa lagkrav.

Dessa personuppgifter lagrar Tjärö inte längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet som de samlades in för, om inte annat föreskrivs i lag.

Vi får inte tillgång dina personuppgifter på annat sätt än genom ditt tillhandahållande av uppgifterna till oss.

Om du inte har givit oss ditt samtycke använder vi inte dina personuppgifter för
marknadsföringsändamål.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig som leverantör?

Vi strävar efter att minimera behandlingen av personuppgifter och samlar endast in de uppgifter som är nödvändiga för att:

  • leverantörer ska kunna tillhandahålla varor och tjänster till Tjärö
  • administrera vår relation med dig som leverantör baserat på avtal eller berättigat intresse
  • hantera skyldigheter gentemot dig såsom vid tvister, reklamationer, och
  • möjliggöra framtida affärsrelationer baserat på berättigat intresse.

Tjärö kan inom ramen för ingånget avtal med leverantör behandla personuppgifter avseende leverantörens anställda och kontaktpersoner för att kunna tillgodogöra sig varor eller tjänster. Personuppgifter som behandlas är namn, e-postadress, telefonnummer och eventuell befattning.

Dessa personuppgifter lagrar Tjärö inte längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet som personuppgiften samlades in för, om inte annat föreskrivs i lag.

Cookies

När du besöker Tjärös webbplats sparas cookies på din dator för att aktivera alla funktioner på webbplatsen. Du kan välja att neka cookies genom att ställa in din webbläsare, men detta kan påverka funktionaliteten på sidan. Sessionscookies raderas när du stänger din webbläsare och lagras inte på din enhet över en längre period. Via Google Analytics sparas permanenta cookies upp till två år.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet åtgärderna i syfte att skyddet för dina uppgifter ska bli så säkert som möjligt.

Vilka lämnar vi ut dina uppgifter till?

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att utföra våra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser gentemot dig.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till någon av våra samarbetspartners, leverantörer eller underleverantörer, men endast om det behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter i förhållande till dig som kund. Vi lämnar aldrig ut fler personuppgifter än vad som är nödvändigt.

När det krävs enligt lag kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till myndigheter och andra organisationer. Vi kan också behöva lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller bevaka våra rättsliga anspråk.

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra företag eller verksamheter för
marknadsföringsändamål.

Med stöd av vilka rättsliga grunder behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar endast de personuppgifter vi behöver för att vi ska kunna utföra våra tjänster eller leverera våra produkter till dig, dvs. när vi ingår eller fullgör avtal med dig. I den mån vi behandlar ytterligare uppgifter kommer vi att inhämta ditt samtycke eller säkerställa att behandlingen är tillåten med stöd av annan rättslig grund.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi sparar uppgifter om dig som kund under den tid som avtalet med dig gäller och under en skälig tid därefter. Det innebär i de allra flesta fall att vi inte sparar dina personuppgifter under längre tid än ett år från och med avtalets upphörande, men under vissa förutsättningar kan vi behålla dina uppgifter under en längre tid än så. Det gäller exempelvis när det krävs enligt lag eller när uppgifterna kan behövas för att fastställa, utöva och bevaka rättsliga anspråk.

Dina rättigheter

När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan når du oss enklast på info@tjaro.com.

Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att
säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran.

Tillgång till personuppgifter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.

Rättelse och radering

Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Tänk på att det inte är säkert att vi kan utföra våra tjänster till dig om du begär att få dina personuppgifter raderade.

Dataportabilitet

Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta har du rätt till beträffande de personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullföra avtal med dig.

Begränsning av behandling

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften. Det är inte säkert att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Vi behandlar inte dina personuppgifter för något av dessa ändamål eller enligt någon av dessa grunder. Du kan därför inte rikta några invändningar mot vår behandling enligt denna grund.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på
Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.Integritetsskyddsmyndigheten.se.

Kontakt

Du kan när som helst kontakta oss genom att skriva till info@tjaro.com eller genom att ringa oss på telefonnummer 0454-600 63 om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan även läsa mer om oss på vår hemsida www.tjaro.com.

Tjärö förbehåller sig rätten att revidera integritetspolicyn och eventuella ändringar
publiceras på vår hemsida.